Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

TÉMY

Trendy v sociálnej práci

Žijeme v dobe, ktorá je označovaná ako neskorá moderna či postmoderna. Pre porozumenie mechanizmov fungovania spoločnosti
a správania jednotlivcov či rodín je prínosné poznať aktuálny európsky diskurz v sociálnej práci. Sociálna práca patrí k profesiám,
ktoré vyžadujú neustále obnovovanie či rozširovanie alebo prehlbovanie poznatkov.

Záujemcom, ktorí chcú diskutovať o perspektívach a trendoch v sociálnej práci, ponúkame sériu krátkodobých vzdelávacích aktivít.

Čítať ďalej...

Etika v pomáhajúcich profesiách

V každodennej praxi sa pomáhajúci profesionáli stávajú súčasťou životných príbehov jednotlivcov a rodín. Hľadajú odpovede
na rôznorodé etické otázky. Sú povinní vyjadriť svoje stanovisko, zaujať postoj, rozhodnúť a zasiahnuť. Ich rozhodnutia a názory
reflektujú ich morálnu a odbornú zrelosť, ale aj kultúru organizácie, v ktorej pracujú.
V situáciách etických dilem pomáhajúci profesionáli vo svete využívajú špecifickú metodiku, vďaka ktorej zaisťujú,
že k rozhodnutiam dospievajú uvážlivo a v súlade s najnovším poznaním a etickými štandardami.
Súčasne sú schopní svoje rozhodnutia odôvodniť ďalším aktérom.
Na základe dlhoročných skúseností s výučbou etiky pre pomáhajúcich profesionálov na univerzitách a súčasne získaných
v sociálnej praxi ponúkame vzdelávanie v téme etického reflektovania.

Čítať ďalej...

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je fenoménom, ktorý prekračuje hranice a spája ľudí v odhodlaní zmeniť svet na lepšie miesto pre život.
V priebehu druhej polovice minulého storočia sa výrazne profesionalizovalo. Aj v podmienkach SR už dnes môžeme hovoriť
o politike dobrovoľníctva, infraštruktúre dobrovoľníctva či výskume dobrovoľníctva.

Sme pripravení pripraviť a realizovať výskum potenciálu k dobrovoľníctvu, lokálnu či regionálnu stratégiu rozvoja dobrovoľníctva
či dobrovoľnícky program pre organizáciu alebo vzdelávanie k danej téme. Disponujeme know-how získaným počas 17 rokov
pôsobenia v dobrovoľníckych centrách a ďalších neziskových organizáciách.

Čítať ďalej...

LEADER / CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD = Community-Led Local Development) historicky vychádza z princípov prístupu LEADER,
ktorý sa v programovom období 2014 - 2020 stáva jeho súčasťou.

Prístup LEADER vnímame ako nástroj - metódu spravovania vidieckych území. Je postavený na vzniku a rozvoji
verejno-súkromných partnerstiev nazývaných miestne akčné skupiny, prístupom „zdola - nahor“, ktoré spravujú územie
prostredníctvom integrovaných rozvojových stratégií podporujúcich aktivity zasahujúce do všetkých oblastí života, spoluprácu
medzi jednotlivcami, skupinami a organizáciami, a ich sieťovanie.

V programovom období 2014-2020 sú stratégie CLLD pripravované ako multifondové stratégie – ich realizácia bude
financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR
a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Na základe skúseností z programového obdobia 2007-2013 získaných v praxi ponúkame odborné poradenstvo
v oblasti tvorby viacsektorového partnerstva na miestnej úrovni a spracovania stratégie CLLD.

Čítať ďalej...

© 2015 Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

SION.sk