Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

LEADER / CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD = Community-Led Local Development) historicky vychádza z princípov prístupu LEADER,
ktorý sa v programovom období 2014 - 2020 stáva jeho súčasťou.

Prístup LEADER vnímame ako nástroj - metódu spravovania vidieckych území. Je postavený na vzniku a rozvoji
verejno-súkromných partnerstiev nazývaných miestne akčné skupiny, prístupom „zdola - nahor“, ktoré spravujú územie
prostredníctvom integrovaných rozvojových stratégií podporujúcich aktivity zasahujúce do všetkých oblastí života, spoluprácu
medzi jednotlivcami, skupinami a organizáciami, a ich sieťovanie.

V programovom období 2014-2020 sú stratégie CLLD pripravované ako multifondové stratégie – ich realizácia bude
financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR
a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Na základe skúseností z programového obdobia 2007-2013 získaných v praxi ponúkame odborné poradenstvo
v oblasti tvorby viacsektorového partnerstva na miestnej úrovni a spracovania stratégie CLLD.

© 2015 Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

SION.sk